Algemeen

Bij de omgang met persoonsgegevens houdt Stichting Panthera zich aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin wettelijk is geregeld hoe we om moeten gaan met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Doel

Met deze privacyverklaring licht Stichting Panthera toe welke persoonsgegevens we verzamelen en met welk doel, door wie ze worden gebruikt, aan wie de gegevens worden verstrekt en hoelang ze worden bewaard. Deze privacyverklaring is een vereenvoudigde weergave van het privacy reglement, dat u kunt opvragen via Stichting Panthera

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Panthera

Als u zorg van Stichting Panthera ontvangt, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig om u of uw naaste de benodigde zorg en begeleiding te kunnen bieden:

– Algemene persoonsgegevens, zoals naam en geboortedatum

– Contactgegevens (ook van uw wettelijk vertegenwoordiger)

– Verzekeringsgegevens

– Gegevens over uw sociale netwerk

– Gezondheidsgegevens

Deze gegevens gebruiken we voor het organiseren voor onze bedrijfsvoering en in het bijzonder voor het organiseren van goede zorg en het declareren naar het zorgkantoor, zorgverzekeraars of de gemeente. De meeste basisgegevens ontvangen we rechtstreeks als de zorgovereenkomst wordt gesloten.

Hoe beveiligt Stichting Panthera uw gegevens?

Stichting Panthera Leiden neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Intern beperken we het gebruik van persoons gegevens: alleen medewerkers die op basis van hun functie uw persoonsgegevensmoeten gebruiken, hebben hier toegang voor gekregen door hun leidinggevende. Tevens heeft Stichting Panthera een procedure voor het melden van datalekken. Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens zijn blootgesteld aan onrechtmatige verwerkingen. Een ernstig datalekmelden we aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aan wie verstrekt Stichting Panthera uw gegevens?

Verplichte doorgifte voor declaraties is Stichting Panthera verplicht om gegevens over de geleverde zorg te delen met zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of gemeenten. Deze gegevensuitwisseling vindt plaats via beveiligde verbindingen. Inzage door leveranciers van software/computer programma’s Voor haar bedrijfsvoering maakt Stichting Panthera gebruik van meerdere computerprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden deze, waardoor de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk zijn voor medewerkers van die leveranciers. In deze gevallen sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan.

Overige doorgifte

Wij delen gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken, doen wij dit alleen nadat we uw toestemming hebben verkregen.

Hoe lang bewaart Stichting Panthera uw persoonsgegevens?

In navolging van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) hanteert Stichting Panthera voor het cliëntendossier een bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de zorgovereenkomst. Indien u geen zorg van ons ontvangt bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft in principe het recht uw eigen gegevens in te zien. Wanneer u om inzage vraagt of een afschrift wilt hebben, dan regelen we dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. U kunt uw gegevens ook aanvullen, verwijderen of corrigeren wanneer ze feitelijk onjuist zijn. Stichting Panthera laat u binnen vier weken weten of en in hoeverre daaraan voldaan wordt. Een weigering is altijd met redenen omkleed.

Wijziging en datum

Stichting Panthera behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen zonder hier van nadere aankondiging te doen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-10-2020

Meer weten?

Bent u het niet eens met hoe wij met uw gegevens omgaan? Of heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan contact op met Darryl Knijnenburg of Nicky van Dinter bereiken via info@stichting-panthera.nl Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij een door u ingediende klacht over gegevensbescherming hebben opgelost, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 088 – 1805 250 www.autoriteitpersoonsgegevens.nl